17 phương pháp Email Marketing thực tiễn đạt hiệu quả cao nhất

17 phương pháp Email Marketing thực tiễn đạt hiệu quả cao nhất

17 phương pháp Email Marketing thực tiễn đạt hiệu quả cao nhất (và mình ứng dụng để đạt open rate >30% như thế nào) --> những trích dẫn là kinh nghiệm cá nhân. Hình thật nhé Nội dung bài viết: 1) Không đi mua Data 2) Tránh sử dụng “No Reply” ở địa chỉ email của người gửi 3) Dùng ít hơn ba kiểu chữ 4) Tối ưu hoá phần văn bản xem trước của email 5) Đính kèm chữ ký 6) Thường xuyên dọn dẹp...

Thông báo chia sẻ bài viết