4 loại Campaign Email cần tạo để giữ liên lạc với khách hàng

4 loại Campaign Email cần tạo để giữ liên lạc với khách hàng

Việc tự động hoá và cá nhân hoá gửi email với các campaign giúp cho gửi email đến đúng người, đúng thời điểm và đúng thông điệp. Do đó, nhiều email được mở và nhấp vào, cuối cùng tạo ra ROI cao hơn. Các công ty áp dụng các campaign email tự động thường tăng doanh số 14,5%. Nội dung bài viết: 1. Email Chào mừng 2. Email product-feedback 3. Email sinh nhật 4. Email nuôi dưỡng Lead Khi các email...

Thông báo chia sẻ bài viết